В. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування ЗУНУ

Починок Наталія Володимирівна

Посада: В. о. завідувача кафедри обліку і оподаткування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Скринька: n.pochynok@wunu.edu.ua

Кабінет: 11206

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IkghvFQAAAAJ&hl=uk

Починок Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук (2013), доцент (2013).

Народилася 12 травня 1983 року у місті Тернополі. Навчалась в середній загальноосвітній школі № 19 м. Тернополя (в 2000 році отримала атестат про повну загальну середню освіту і за успіхи у навчанні була нагороджена срібною медаллю), закінчила Тернопільську академію народного господарства (у 2005 році отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту).

З 2005 року до теперішнього часу працює в Тернопільському національному економічному університеті на посадах: викладача-стажиста кафедри економіки і управління інвестиціями (2005-2008 р.р.), викладача кафедри менеджменту організацій та інвестицій (2008-2009 р.р.); викладача кафедри обліку у виробничій сфері (2012-2013 рр.), доцента кафедри обліку у виробничій сфері (з 2013 р.).

З 2009 р. по 2012 р. навчалась в аспірантурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит з відривом від виробництва.

У листопаді 2012 року захистила дисертацію на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом будівельних підприємств» у Спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету. У березні 2013 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З вересня 2013 року координує наукову роботу факультету обліку і аудиту. З вересня 2013 року – виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри обліку у виробничій сфері з наукової роботи.

В 2013/2014 н. р., 2014/2015 н. р., 2015/2016 н. р. – відповідальний секретар ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», проведеної на базі ТНЕУ, за що неодноразово нагороджена грамотами від ректора ТНЕУ за високий рівень організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» та з нагоди Дня науки в Україні.

З квітня 2015 року до теперішнього часу виконує обов’язки завідувача кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності.

Починок Наталія Володимирівна – автор понад 70 наукових праць, у т.ч. 8 монографій, зокрема, 1 одноосібної, 5 навчальних посібників і підручника, 16 статей у фахових виданнях.

Коло наукових та практичних інтересів – бухгалтерський облік, управлінський облік, фінансова та нефінансова звітність, методика наукових досліджень в бухгалтерському обліку та економічному аналізі.

Навчально-методичні матеріали:

1. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 367с. (внесок автора 1,0 д.а.)

2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. – Нововолинськ : Формат, 2016. – 214 с. (внесок автора 1,0 д.а.)

3. Фінансовий облік: підруч. – 4-ге вид., допов. і перероблене / З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Я. Д. Крупка, Н.Я. Микитюк, Н.В. Починок, Р. В. Романів. – Тернопіль.: Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 450 с.

4. Сonceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p. (внесок автора 0,5 д.а.)

Публікації:

1. Починок Н.В. Вплив оцінки відповідності кваліфікації персоналу на стратегічний розвиток будівельних підприємств / Н. В. Починок // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль.: Економічна думка, 2011. – Вип.15-16. – С.373-377.

2. Починок Н.В. Аналітична підтримка прийняття рішень в системі процесного управління персоналом / Н. В. Починок // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с.(С. 235-237).

3. Починок Н.В. Облік витрат на формування та розвиток персоналу / Н. В. Починок // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. мат. VІ міжнар. наук.-практ. конф., (24–25 листопада 2011 р., м. Київ). – К. : МІБО КНЕУ, 2011. – С. 202–205.

4. Починок Н.В. Особливості віднесення виплат працівникам до складу витрат, що зменшують прибуток до оподаткування / Н. В. Починок // «Імплементація Податкового кодексу України в умовах реформування вітчизняної економіки»: Зб. тез доповідей наук.-практ. круглого столу (Тернопіль, 20 грудня 2011 р.). – Тернопіль: Вектор, 2011. – С. 137–139.

5. Починок Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління персоналом підприємства / Н. В. Починок. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.

6. Починок Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом / Н. В. Починок // Економічний аналіз : зб. наук. праць / ТНЕУ; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2013. – Том 14. – № 2. – С.227-234.

7. Починок Н. В. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: моногр. / Н. В. Починок. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2013. – 294 с.

8. Починок Н. В. Теоретичні аспекти реалізації функцій обліку й аналізу в процесі управління персоналом / Н. В. Починок // Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка. – 2013. – Вип. 14.

9. Починок Н. В. Методика обліку процесу формування персоналу / Н. В. Починок // Економічний аналіз: зб. наук. праць кафедри економічного аналізу і статистики ТНЕУ; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 3.

10. Кореляція корпоративної соціальної відповідальності та показників фінансової звітності // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 201-203.

Дисципліни, які викладає та опис компетентностей, формування котрих забезпечують вивчення дисциплін:

«Облік і аудит»:

– здатність застосовувати основні принципи бухгалтерського обліку;

– здатність вести бухгалтерський облік підприємства в рамках чинного нормативно-правового забезпечення, в тому числі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

– здатність спостерігати, виявляти, реєструвати, узагальнювати та зберігати інформацію про окремі факти господарської діяльності за допомогою елементів методу бухгалтерського обліку (документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність);

– володіння технікою складання фінансової звітності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

– володіння методикою здійснення аудиту та здатність проводити аудиторську перевірку.

«Фінансовий облік 1»:

– здатність застосовувати основні принципи фінансового обліку;

– здатність вести фінансовий облік активів підприємства в рамках чинного нормативно-правового забезпечення, в тому числі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

– володіння методикою відображення в системі фінансового обліку господарських операцій, пов’язаних з надходженням активів підприємства, їх рухом та вибуттям з використанням елементів методу бухгалтерського обліку (документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність).