Про кафедру


Кафедру обліку і оподаткування Західноукраїнського національного університету засновано у 1969 році, тобто є однією із перших кафедр університету. На той час вона мала назву «кафедра бухгалтерського обліку та аналізу». Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент Геннадій Якович Лебединський.

5 січня 1971 року кафедру розділили на кафедру бухгалтерського обліку та кафедру економічного аналізу. Керівником кафедри бухгалтерського обліку призначили Антона Степановича Коваля, к.е.н., доцента, який виконував обов’язки завідувача до 18 лютого 1971 року. З цього часу кафедру очолював Іван Олексійович Белебеха, нині д.е.н., професор Харківського технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

3 червня 1973 року відбувся другий поділ кафедри, внаслідок чого утворилися: кафедра бухгалтерського обліку у сільському господарстві та кафедра бухгалтерського обліку у промисловості. Завідувачем кафедри бухгалтерського обліку у промисловості обрали к.е.н., доцента Володимира Петровича Пальчука; у вересні 1979 року кафедру очолив к.е.н., доцент Михайло Степанович Кузів, а через 5 років (у вересні 1984 року) – к.е.н., доцент Михайло Семенович Пушкар, нині д.е.н., професор ЗУНУ.

Навесні 1985 року відбувся третій поділ кафедри. Цього разу виокремилася група викладачів, які викладали облік у капітальному будівництві. Вони створили спеціальну кафедру з назвою «кафедра економіки, обліку і аналізу в будівництві».

На початку 2003 року з ініціативи завідувача кафедри М.С. Пушкаря кафедру перейменували. Їй дали назву «кафедра обліку і контролінгу в промисловості».

28 серпня 2009 року відбулася четверта реорганізація кафедри шляхом об’єднання кафедр обліку в інвестиційній сфері та обліку і контролінгу у промисловості. Новоутворена кафедра отримала назву «обліку у виробничій сфері». Її очолив д. е. н., професор Зеновій Васильович Задорожний. З вересня 2014 р. в. о. завідувача кафедри обліку у виробничій сфері стала к. е. н., доцент Євгенія Костянтинівна Ковальчук, а з квітня 2015 р. цю посаду зайняла к. е. н., доцент Наталія Володимирівна Починок.
25 жовтня 2018 року кафедра перейменована у кафедру обліку і оподаткування підприємницької діяльності.
З вересня 2019 року кафедра перейменована у кафедру обліку і оподаткування.

Метою функціонування кафедри обліку і оподаткування  є підготовка до практичної діяльності фахівців з обліку та аудиту найвищої кваліфікації магістрів, бакалаврів, а також докторів та кандидатів економічних наук.

З цією метою кафедра виконує наступні основні завдання:
– забезпечує ефективне і якісне навчання студентів, аспірантів та докторантів відповідно до програмам їхньої підготовки;
– здійснює значний обсяг науково-дослідної роботи в процесі виконання держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем, написання монографій, підручників, навчальних посібників, статей у наукових фахових виданнях, тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
– послідовно і цілеспрямовано проводить виховання студентів як майбутніх керівників та провідних фахівців у сфері обліку та аудиту на основі кращих традицій кафедри і понад сорокарічного досвіду спілкування зі студентами та випускниками;
– сприяє працевлаштуванню, здійснює початковий супровід і консультує випускників кафедри з питань методики та організації роботи бухгалтерії, аудиторської роботи.

Колектив кафедри  обліку і оподаткування ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами підготовки:
–   Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання (бакалавр);
–   Облік і контроль в державному секторі економіки(бакалавр);
–   Облік, оподаткування та правове забезпечення підприємництва (магістр);
–   Інформаційні технології обліку, оподаткування та контролю в державному секторі економки (магістр);
–   Міжнародний облік (другий (магістерський) рівень вищої освіти). 

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Автоматизація формування та подання звітності (в т. ч. англ. мовою); Автоматизоване робоче місце бухгалтера; Аналіз ризикоорієнтованих операцій; Бізнес-інвестиції; Бухгалтерський облік (в т. ч. англ. мовою); Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (в т. ч. англ. мовою); Бухгалтерський облік і оподаткування (в т. ч. англ. мовою); Діагностика та аналіз бюджетів в державному секторі економіки; Звітність у державному секторі економіки; Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні; Консолідація фінансової звітності; Контроль в державному секторі економіки; Міжнародні стандарти обліку та звітності (в т. ч. англ. мовою); Наукові теорії бухгалтерського обліку; Науково-дослідна робота; Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку; Облік в державному секторі економіки; Облік в цифровій економіці; Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України; Облік і аналіз в управлінні суб’єктами державного сектору економіки; Облік і звітність за міжнародними стандартами; Облік і звітність у соціальних закладах та установах; Облік і оподаткування; Облік і оподаткування господарських процесів підприємства; Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній (в т. ч. англ. мовою); Облік і оподаткування діяльності підприємств сфери послуг; Облік і оподаткування міжнародних операцій (в т. ч. англ. мовою); Облік і правове забезпечення  господарських процесів підприємства; Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами; Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності; Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (в т. ч. англ. мовою); Облікова система країн європейського союзу (в т. ч. англ. мовою); Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання; Організація бухгалтерського обліку (в т. ч. англ. мовою); Соціальна відповідальність бізнесу (в т. ч. англ. мовою); Статистичні методи наукових досліджень; Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності; Управлінський облік; Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб’єктів державного сектору економіки; Фінансовий облік.

 Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: головного бухгалтера; головного економіста; головного ревізора; фінансового директора; начальника контрольно-ревізійного відділу; начальника фінансового відділу; начальника централізованої бухгалтерії; керівника малого підприємства; менеджера з бухгалтерського обліку; аудитора; бухгалтера-експерта; бухгалтера-ревізора; консультанта з податків і зборів; експерта з регулювання соціально-трудових відносин; експерта з соціальної відповідальності; економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіста з податків і зборів; консультанта з економічних питань; інші керівні посади в управлінні підприємствами, структурними підрозділами.

 Кафедра активно співпрацює з різноманітними підприємствами, установами й організаціями, а саме, контролюючими органами – ГУ Державної Казначейської Служби України в Тернопільській області та ГУ Державної податкової служби в Тернопільській області; установами та організаціями державної форм власності, такими як: Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, ДП «Тернопільміськгаз», а також приватними підприємствами, компаніями, фірмами, серед яких варто виділити: Компанію Viknar’off™  (ТОВ «Тервікнопласт»), ТОВ «СЕ Борднетце Україна», ТОВ «Stellar», БМУ «Промбуд», ТОВ «Тернопільбуд», ТОВ «Степ», ТОВ «Інтеграл», ТОВ «ТернопільМАЗсервіс» ЛТД, ПрАТ «Тернопіль-готель». Завдяки цьому студенти мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися. Особливо корисною і плідною є співпраця кафедри з компаніями сфери консультаційних, бухгалтерських та аудиторських послуг, зокрема Міжнародною компанією KPMG Ukraine (ТОВ «КПМГ-Україна», м. Київ), Компанією YouControl (ТОВ «Ю-Контрол», м. Київ), Міжнародною аудиторською компанією «Грант Торнтон» (м. Київ), ТОВ Аудиторською фірмою «Консул» (м. Тернопіль), ТОВ «Тер Аудит» (м. Тернопіль), ТОВ «Волошин» (м. Тернопіль), ТОВ «Софт Світ» (м. Тернопіль).

 Кафедра реалізує міжнародну співпрацю з зарубіжними партнерами: Сопотська вища школа (м. Сопот, Польща); Університет Гренобль Альпи, (м. Гренобль, Франція); Вища Школа інформатики та економіки (м. Ольштин, Республіка Польща); Технічний Університет Кошице (м. Кошице, Словаччина);  Привілейований Інститут Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).

 Професорсько-викладацький колектив кафедри:
Починок Наталія Володимирівна (к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри)
Задорожний Зеновій Васильович (проректор з наукової роботи, д.е.н., професор)
Дерій Василь Антонович (д.е.н., професор)
Крупка Ярослав Дмитрович (д.е.н., професор)
Муравський Володимир Васильович (д.е.н., доцент)
Панасюк Валентина Миколаївна (д.е.н., професор)
Рожелюк Вікторія Миколаївна (д.е.н., професор)
Хорунжак Надія Михайлівна (д.е.н., професор)
Журавель Григорій Павлович (к.е.н., професор)
Бенько Ірина Дмитрівна (к.е.н., доцент)
Біла (Судин) Юлія Анатоліївна (к. е. н., старший викладач)
Бурденюк Тарас Григорович (к.е.н., доцент)
Галещук Світлана Михайлівна (к.е.н., старший викладач)
Денчук Павло Никифорович (к.е.н., доцент)
Жукевич Світлана Миколаївна  (к.е.н., доцент)
Зарудна Наталія Ярославівна (к.е.н., доцент)
Кундеус Олександр Михайлович (к.е.н., доцент)
Мельник Наталія Генадіївна  (к.е.н., доцент)
Мельничук Інна Василівна (к.е.н., доцент)
Мужевич Наталія Володимирівна (к.е.н., доцент)
Назарова Ірина Ярославівна (к.е.н., доцент)
Омецінська Ірина Ярославівна (к.е.н., доцент)
Питель Святослав Васильович (к.е.н., доцент)
Римар Галина Адамівна (к.е.н., доцент)
Романів Ростислав Володимирович (к.е.н., доцент)
Сисюк Світлана Василівна (к.е.н., доцент)
Фаріон Володимир Ярославович (к.е.н., доцент)
Шевчук Олег Антонович (к.е.н., доцент)
Гуменна-Дерій Марія Василівна (к.е.н., старший викладач, докторант)
Богуцька Лілія Тарасівна (к.е.н., доцент, докторант)
Лукановська Ірина Романівна (к.е.н., доцент, докторант)
Яцишин Наталія Романівна (к.е.н., доцент, докторант)
Петрущак Соломія Мирославівна (лаборант)

Стратегія кафедри щодо своїх випускників спрямована на те, щоб у максимально короткі терміни допомогти у працевлаштуванні усім, хто цього потребує. Перевага, насамперед, надається випускникам, які закінчили університет на «відмінно» і «добре», оволоділи комп’ютерними технологіями ведення обліку та аудиту, знають їхню нормативно-правову базу тощо.