Зарудна Наталія Ярославівна

Зарудна Наталія Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: n.zarudna@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=z9ish8sAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» / Н. Я. Зарудна, В.М. Панасюк, Є. К. Ковальчук. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2014. – 63с.

2. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності» / Н. Я. Зарудна, О.М. Кундеус. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2015. – 38с.

3. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік та нормативно-правове забезпечення в інвестиційній сфері» Н. Я. Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2015. – 38с.

4. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності : Навчальний посібник / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль: Крок, 2016. – 284 с.

5. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Облік в галузях економіки» / Н. Я. Зарудна, В.М. Панасюк. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2016. – 74с.

6. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит») / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль. – 2016. – 44 с.

Публікації:

1. Зарудна Н. Я. Передумови побудови обліку постачальницьких операцій на підприємстві / Н. Я. Зарудна // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». – Тернопіль. – 2014. – 294 с. – С. 59-61.

2. Зарудна Н. Я. Облік і аналіз процесу постачання у пивоварній галузі [монографія] / за наук. ред. д.е.н., проф. Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2014. – 258 с.

3. Зарудна Н. Я. Облікова політика пивоварного підприємства у сфері постачання / Н. Я. Зарудна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки . – 2014. – Вип. 26. – С. 158–165.

4. Зарудна Н. Я. Методи виявлення фальсифікації облікових регістрів / Н. Я. Зарудна // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2014 р.). / відп. ред. І. Б. Садовська. – Ч. 1. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – 188 с. – С. 63–64.

5. Зарудна Н. Я. Визначення функціональних операцій процесу постачання та їх вплив на побудову обліку / Н. Я. Зарудна // Тези виступів Другої міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці» (21-22 квітня 2015 р.) – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 264 с. – С. 87–89.

6. Orming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 235 p.

7. Зарудна Н. Я. Передумови проведення реорганізації підприємства та її наслідки для ведення обліку / Н. Я. Зарудна // Conferinţă ştiinţifică Internaţională «Dezvoltarea sistemelor sociale i economice într-un mediu competitiv la nivel global» 29 februarie 2016, Chişinău. – Republica Moldova. – 2016. – 302 р. – р. 207–212.

8. Зарудна Н. Я. Облікове відображення наслідків реорганізації підприємства / Н. Я. Зарудна, О. В. Вакун // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 432 с. – с. 109-111.

Дисципліни:

1.Облік в галузях економіки

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування знань з обліку в основних галузях економіки: в сільському господарстві, будівництві, торгівлі і транспорті; набуття досвіду обробки обліково-економічної інформації та використання її в економічній роботі на практиці.

Завдання курсу – використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами особливостей обліку в основних галузях економіки і забезпечити осмислення економічної суті господарських процесів в сільському господарстві, будівництві і торгівлі, сприяння набуттю студентами навиків накопичення, зберігання, використання облікової інформації в економічній роботі підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

Вивчення дисципліни дає уявлення про галузеві особливості ведення обліку у обраних для вивчення сферах економіки, його нормативне забезпечення; виробляє здатність сформувати масив вхідної інформації для ведення первинного та зведеного фінансового обліку та безпосередньо організувати його ведення у транспортних підприємствах, підприємствах будівельної, торгівельної та сільськогосподарської галузей економіки; здатність сформувати звітність про понесенні витрати та отримані доходи від діяльності підприємств, враховуючи специфіку їх діяльності у відповідних галузях економіки.

2. Облік господарських процесів підприємства

Освітній ступінь – магістр/спеціаліст

Опис дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності» є вивчення системи законодавчих актів, що регулюють питання обліку підприємницької діяльності; набуття досвіду використання нормативно-правової бази для формування достовірної обліково-економічної інформації про підприємницьку діяльність та використання її у практичній роботі.

Завдання курсу – вивчення основних питань з нормативно-правового забезпечення обліку підприємницької діяльності для формування у студентів цілісної системи теоретичних знань про ведення підприємницької діяльності та обліку її процесів.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– сучасні уявлення про не заборонені державою види підприємницької діяльності з умінням скористатися нормами Цивільного та Господарського кодексів при заснуванні та веденні власної справи;

– здатність застосовувати ці знання при веденні бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей діяльності підприємства та технології оброблення інформації;

– здатність здійснювати діагностичні процедури ведення обліку з моменту первинної реєстрації підприємства, уміти організувати поточну роботу бухгалтерської служби, розробляти облікову політику підприємства, планувати стратегічні рішення з питань основної та фінансової діяльності підприємства, застосовувати норми міжнародного законодавства та міжнародних стандартів щодо обліку припинення діяльності, а також провести облікове відображення ліквідації (припинення діяльності) підприємства за власним бажанням та у примусовому порядку.