Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Посада: проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Телефон: (0352)47-50-59, Внутрішній : 11-122.

Кабінет: 2411.

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wJiC1OUAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Задорожний З.В. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях): навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, О. Г. Бродовська. –Тернопіль: «КРОК», 2011. – 156 с.

2. Задорожний З.В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З. В. Задорожний, І. Я. Омецінська, І. Є. Давидович. – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2012. – 114 с.

3. Задорожний З. В. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук. – Тернопіль: Вид-во «Крок», 2012. – 210 с.

4. Задорожний З. В. Облік і звітність за міжнародними стандартами (навчально-методичний комплекс): навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. А. Бобрівець. – Тернопіль: «КРОК», 2012. – 551 с.

5. Задорожний З. В. Фінансовий облік: підруч. – 2-ге вид., допов. і перероблене / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К.: Кондор, 2012. – 567 с.

6. Задорожний З. В. Управлінський облік: навч. посіб. / З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 280 с.

7. Задорожний З. В. Облік в галузях економіки (2-ге видання): навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук. – Тернопіль: ТАЙП, 2012. – 264 с.

8. Задорожний З. В. Контролінг: навч. посіб. / З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, А. В. Фаїзов. – Тернопіль: ПП «Прінт-інформ», 2010. – 223 с.

9. Задорожний З. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З. В. Задорожний, І. Я. Омецінська, І.Є. Давидович. –Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2012. – 114 с.

10. Задорожний З. В Облік в галузях економіки / З.В. Задорожний, В. М. Панасюк В. М., Є. К. Ковальчук. – Навчальний посібник. 2-ге видання. Тернопіль: Економічна думка. 2014– 264 с.

11. Задорожний З.В. Облік в галузях економіки / З.В. Задорожний, В. М.Панасюк ,Є.К. Ковальчук / Тернопіль: Економічна думка, 2015 р. – 320 c.

12. Задорожний З.В. Облік і звітність за міжнародними стандартами / З.В. Задорожний, В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, Л.Я. Бобрівець /Навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) (2-е видання) Тернопіль: Економічна думка, 2015 р. – 340 c.

13. Задорожний З.В.Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) / З.В. Задорожний, В.М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, Л.Я. Бобрівець // Навчальний посібник (2-е видання) Тернопіль: Економічна думка, 2015 р. – 150c.

14. Задорожний З.В., Панасюк В. М., Ковальчук Є.К., Бродовська О.Г. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) / Навчальний посібник (2-е видання) Тернопіль: Економічна думка, 2015 р.- 198 c.

15. Фінансовий облік: підруч. – 4-ге вид., допов. і перероблене / З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Я. Д. Крупка, Н.Я. Микитюк, Н.В. Починок, Р. В. Романів. – Тернопіль.: Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 450 с.

Публікації:

1. Задорожний З.В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів / З. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. –Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 105 с.

2. Задорожний З.В. Сучасність та генезис страхування як економічної категорії / З. В. Задорожний // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» . Луцький національний технічний університет. – 2012. – № 9 (33). – Ч. 1. – С 410-417.

3. Задорожний З.В. Страхування та його види як об’єкт обліку / З. В. Задорожний // Вісник Житомирського державного технічного університету. – 2012. – № 1 (59). –Ч.1. – C.81 – 82.

4. Задорожний З. В. Шляхи реформування вітчизняної системи обліку / Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. – практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 24-26.

5. Задорожний З. В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні / Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ „Економічний аналіз”. – Випуск 6. – м. Тернопіль, 2010. – С. 163-169.

6. Задорожний З. В. Міжнародна науково-практична конференція „Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні” / З. В. Задорожний, В. А. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – C. 51-52.

7. Задорожний З. В. Облікове законодавство в Україні та шляхи його вдосконалення / З. В. Задорожний // Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. Зб. наук.праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – С. 505-510

8. Задорожний З.-М. В. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: моногр. /[З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного і д. е. н., проф. Я. Д. Крупки. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 294 с.

9. Задорожний З.-М.В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів: [моногр.] / З.-М.В. Задорожний, Л.Г. Семеген, Л.Т. Богуцька. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 237 с.

10. Задорожний З.В. Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» / //Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – 92-103.

11. Задорожний З.-М. В. Проблемні аспекти нормативної бази організації управлінського обліку / З.- М.В. Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету, №3, 2015. – С. 10-14.

12. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

13. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. – Нововолинськ : Формат, 2016. – 214 с.

14. Задорожний З.-М. В. Тернопільський національний економічний університет: професіоналізм, престиж, поступ Наукове видання. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 496 с.

15. Orming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 235 p.