Судин Юлія Анатоліївна

Судин Юлія Анатоліївна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: yuliya.sudyn@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SRZDLpoAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Судин Ю. А. Порівняльний аналіз МСФЗ та П(С)БО: загальні вимоги до фінансової звітності / Ю. А. Судин // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль. – 2013. – Вип. 19. – С. 207-213.

2. Судин Ю. А. Критичний погляд на відповідність національної облікової системи міжнародним вимогам / Ю. А. Судин // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного і д. е. н., проф. Я. Д. Крупки. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 17-26.

3. Судин Ю. А. Концептуально-практичні підходи до відображення внутрішнього гудвілу у системі бухгалтерського обліку / Ю. А. Судин // Вісник Львівської комерційної академії. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. – 2014. –№ 46. – С. 177-182.

4. Судин Ю. А. Інституціональний підхід до обліку гудвілу у контексті впровадження міжнародних стандартів / Ю. А. Судин // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні: моногр. / за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 107-120.

5. Судин Ю. А. Облік гудвілу як чинник забезпечення релевантності інформації / Ю. А. Судин // Вісник волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – Випуск № 11. – С. 271-280.

6. Судин Ю. А. Парадигма поняття «гудвіл»: бухгалтерський, юридичний та економічний аспект / Ю. А. Судин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 1 – С. 98-106.

7. Судин Ю. А. Стратегічний аналіз гудвілу в обліково-аналітичній системі підприємства / Ю. А. Судин // Світ фінансів. – Випуск 3. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 156-164.

8. Судин Ю. А. Облік гудвілу підприємств: теорія і практика / Ю. А. Судин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка. – Випуск 4 (46). – Ужгород: ЛІРА, 2015.– С. 368-372.

9. Судин Ю. А. Оцінка гудвілу: фактори, методи та шляхи розвитку / Ю. А. Судин // Evropsk? ?asopis ekonomiky a managementu, Brno: Ji?n? Palm?ra, dru?stvo. 2015. vyd?n? 2 – S. 184-190.

10. Судин Ю. А. Сomparative analysis of accounting for goodwill: domestic practice and international experience / Ю. А. Судин // International Journal of Economics & Society. Memphis, USA – April 2015. – Issue 1. – p. 57-61.

11. Судин Ю. А. Innovative methods of evaluating goodwill in increasing the competitiveness of the company / Y. A. Sudyn // Przedsiebiorstwo i region. Współpraca, konkurencyjność, rozwój. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow. – 2015. – vydani 7. – S. 105-112 (0,55 д. а.).

12. Судин Ю. А. Гудвіл у системі бухгалтерського обліку: компоненти і класифікація / Ю. А. Судин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2 – С. 168-177 (0,57 д. а.).

13. Sudyn Y. Recognition of goodwill in the accounting system of the company / Y. Sudyn / Conceptual approach to reforming of the national accounting system: monograf. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et. Al.] – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p.

Дисципліни:

1. Облікова система країн Європейського Союзу (англійською мовою)

Освітній ступінь – магістр.

Опис дисципліни. Дисципліна «Облікова система країн Європейського Союзу (англійською мовою)» є вибірковою дисципліною циклу дисциплін за вибором навчального закладу та призначена для студентів, які навчаються за освітньою програмою підготовки магістрів з галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування» магістерської програми «Міжнародний облік». Метою дисципліни є теоретична і практична підготовка фахівців з організації облікової системи в країнах Європейського Союзу.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: визначення організації облікової системи у різних господарських формуваннях розвинених країн Європейського Союзу, опанування методики впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи європейських підприємств, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця – бухгалтера як активного і компетентного учасника управлінської команди.

2. Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англійською мовою)

Освітній ступінь – магістр.

Опис дисципліни. Дисципліна «Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англійською мовою)» є вибірковою дисципліною циклу дисциплін за вибором навчального закладу та призначена для студентів, які навчаються за освітньою програмою підготовки магістрів з галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування» магістерської програми «Міжнародний облік». Метою навчальної дисципліни «Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англійською мовою)» є: дослідження системи законодавчих актів, які регулюють банкрутство, санацію та ліквідацію підприємства; виявлення кризових явищ в господарській діяльності з метою аналізу неплатоспроможності підприємства; облік процесів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарювання.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: застосовування норм національного законодавства та міжнародних стандартів щодо обліку припинення діяльності; здійснення діагностичних процедур оцінки; попередження та усунення кризових тенденцій в діяльності підприємства; оптимізація роботи бухгалтерської служби; набуття практичних навиків ведення обліку ліквідації підприємства за власним бажанням та у примусовому порядку.

3. Облік і аудит

Освітній ступінь – бакалавр.

Опис дисципліни. Дисципліна «Облік і аудит» є вибірковою дисципліною циклу дисциплін за вибором навчального закладу та призначена для студентів, які навчаються за освітньою програмою підготовки бакалаврів з галузі знань «Управління та адміністрування». Метою навчальної дисципліни є формування в майбутніх фахівців фундаментальних знань і освоєння концептуальних основ обліку та аудиту як інструментарію обґрунтування управлінських рішень.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: володіння знанням основних законодавчих та національних нормативних документів, міжнародних стандартів фінансової звітності, які регламентують бухгалтерський облік; складання бухгалтерських регістрів та проведень господарських операцій; формування фінансової звітності на підприємтвах різних форм власності; освоєння теоретичних та практичних навичок з організації та методики проведення аудиту на підприємстві.