Романів Ростислав Володимирович

Романів Ростислав Володимирович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: rvr_rom@mail.ru

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xmZmiIwAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Романів Р. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / П. Н. Денчук, Н. В. Гудзь, Р. В. Романів. – Тернопіль:ТАЙП, 2012. – 420 с.

2. Романів Р. В. Фінансовий облік: підруч. – 2-ге вид., допов. і перероблене / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К.: Кондор, 2012. – 567 с.

3. Романів Р. В. Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Р. В. Романів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013.

4. Романів Р. В. Комплексне практичне індивідуальне завдання з курсу «Міжпредметний практикум в промисловості» / Р. В. Романів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013.

Публікації:

1. Романів Р. В. Дискусійні питання відображення витрат на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські розробки в обліковій системі підприємства / Р. В. Романів // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2012.

2. Романів Р. В. Здійснення витрат на НДДКР в процесі створення інтелектуального продукту / Р. В. Романів // «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»: Матеріали наук. – практ. конф. – Львів, 2012.

3. Романів Р. В. Особливості антикризового аудиту в системі управління бізнесом / Р. В. Романів // «Контроль як фактор економічної безпеки підприємства»: Збірник матеріалів круглого столу. – Тернопіль: ТНЕУ.

4. Романів Р. В. Облік торгових марок: питання теорії та практики / Р. В. Романів // «Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах»: Збірник матеріалів міжнар. наук. – практ. інтернет-конф. – Дніпропетровськ.

5. Романів Р. В. Метод case-study в процесі викладання економічних дисциплін / Р. В. Романів // «Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві»: Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. – Тернопіль.

6. Романів Р. В. Оцінка нематеріальних активів та принципи її формування / Р. В. Романів // «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»: Матеріали V Міжнар. наук. – практ. конф. – Луцьк, 2012.

7. Романів Р. В. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності та її використання в обліку / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 166-168.

Дисципліни:

1.Фінансовий облік 1

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою викладання дисципліни «Фінансовий облік 1» є навчити студентів вміло застосовувати знання. використовуючи набуті студентами знання з інших предметів фахового спрямування, розкрити концепцію побудови системи фінансового обліку на вітчизняних підприємствах відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють ведення фінансового обліку.

Вагоме місце належить також ознайомленню з тенденціями в розвитку обліку, його передовою практикою, поглядами вчених на проблеми, що виникають на окремих стадіях обліку фактів господарської діяльності.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Очікуваними результатами вивчення курсу «Фінансовий облік 1» є:

знання теоретичних основ побудови фінансового обліку активів підприємства; оволодінні навиками заповнення первинних документів; порядку побудови документообороту об’єктів обліку; взаємозв’язку синтетичного та аналітичного обліку окремих його об’єктів; навиків із здійснення підготовчих робіт до формування та заповнення основних форм фінансової звітності.

вміння заповнювати первинні документи з обліку активів підприємства; розробляти схеми документообороту з обліку активів підприємства; здійснювати розрахункові операції, пов’язані із визначенням оцінки активів підприємства; готувати інформацію щодо активів підприємства для відображення у фінансовій звітності.

До технічних завдань належать освоєння студентами основних принципів обліку, облікових категорій, закономірностей, їх взаємозв’язків;

– вивчення аналітичного та синтетичного обліку окремих об’єктів, складання розробних таблиць, відомостей, журналів, вивчення способів обробки інформації з допомогою комп’ютерної техніки;

– набуття навиків із здійснення підготовчих робіт до формування інформації про активи підприємства та перенесення її у фінансову звітність.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

– формування орієнтаційної основи для подальшого засвоєння матеріалу передбаченого робочими програмою та планом вивчення дисципліни «Фінансовий облік»;

– знання нормативно-правових актів, які регламентують ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності;

– оволодіння принципами побудови схеми документообороту з обліку окремих активів підприємства;

– засвоєння методики кодування окремих фактів господарської діяльності за допомогою рахунків бухгалтерського обліку;

– використання отриманих знань щодо методів оцінки активів при розв’язанні практичних завдань;

– набуття навиків щодо заповнення регістрів обліку та перенесення згрупованих показників у форми фінансової звітності;

– вмінні організувати облік з використанням сучасних засобів

обчислювальної техніки.

2. Міжпредметний практикум у підприємницькій діяльності

Освітній ступінь – спеціаліст

Опис дисципліни. Ринкові відносини, які склались в державі, зовсім по-іншому визначають місце підприємства в економіці. Ефективність його роботи у багато чому залежить від управлінської діяльності, яка забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність. Це вимагає іншого підходу до організації інформаційної системи та комплексного і системного підходу до обробки інформації стосовно облікових об’єктів.

Курс «Міжпредметний практикум у підприємницькій діяльності» є синтезованим курсом з таких дисциплін як «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Фінансовий менеджмент», «Аудит» і покликаний застосувати на практиці комплексний і системний підхід до обробки інформації щодо облікових об’єктів.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Очікуваними результатами вивчення курсу «Міжпредметний практикум у підприємницькій діяльності» є:

знання теоретичних основ будови та функціонування обліково – аналітичної системи в цілому та її складових зокрема; етапів формування політики управління необоротними та оборотними активами; порядку побудови оперограм проходження звітної інформації; навиків із здійснення підготовчих робіт щодо формування різних типів звітності підприємства.

вміння здійснювати розрахункові операції, пов’язані із визначенням та оцінкою об’єктів обліку; визначати запити різних управлінських ланок щодо обліково-аналітичної інформації; формулювати тестові завдання для потреб внутрішнього та зовнішнього аудиту; застосовувати комплексний підхід до формування управлінської звітності.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

– набуття навичок комплексного підходу до узагальнення обліково-аналітичної інформації, отриманої з різних підрозділів підприємства;

– вміння будувати оперограми проходження обліково-аналітичної інформації між різними ланками управління;

– вміння розробляти рекомендації щодо наказу про облікову політику підприємства ;

– вміння застосовувати аналітичні прийомі в опрацюванні облікової інформації;

– вміння узагальнювати інформацію фінансової, управлінської звітності, аудиторських висновків, звітів аналітичних служб в єдину систему інформаційного ресурсу для менеджменту.