Панасюк Валентина Миколаївна

Панасюк Валентина Миколаївна

Посада: Декан факультету обліку і аудиту, доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2117, 2411.

Скринька: tina.panasjuk@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JSFNjHQAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 260 с.

2. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність : Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 360 с.

3. Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій / В.М. Панасюк Тернопіль: Астон, 2005. – 98 с.

4. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : ТОВ «Лілея», 2005. – 152 с.

5. Панасюк В. М. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях): навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, О. Г. Бродовська. – Тернопіль: «КРОК», 2011. – 156 с.

6. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.

7. Панасюк В. М. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук. – Тернопіль: Вид-во «Крок», 2012. – 210 с.

8. Панасюк В. М. Облік і звітність за міжнародними стандартами (навчально-методичний комплекс): навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. А. Бобрівець. – Тернопіль: «КРОК», 2012. – 551 с.

9. Панасюк В.М. Облік в галузях економіки (2-ге видання): навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук. – Тернопіль: ТАЙП, 2012. – 264 с.

10. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. /З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський.– 2-ге вид., переробл. і доповн.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 446 с.

11. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с.

12. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.

13. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник (навчально-методичний комплекс) (2-е видання) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 340 с.

14. Heft mit Aufgaben zur individuellen Bearbeitung aus dem Fachgebiet „Buchführung“ für Studenten der ukrainische-deutschen Wirtschaftsfakultät. / V.M. Panacjuk, G.A. Rymar. – Ternopil: TNWU, 2012, – 60 s.

15. Панасюк В. М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни Бухгалтерський облік (загальна теорія) / В. М. Панасюк, Є.К. Ковальчук, Н.Я. Зарудна – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 63 с.

16. Панасюк В. М. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання «Облік і звітність за міжнародними стандартами» / В. М. Панасюк, О. М. Кундеус. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016.

17. Панасюк В. М. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016.

18. Робочий зошит з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016 – 103 с.

Публікації:

1. Панасюк В. М. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 6. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 180-183.

2. Панасюк, В. М. Інформаційні ресурси в обліку та їх роль в підвищенні ефективності управління підприємством / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18) / Відпов. ред. д.е.н., проф. Ф. Ф.Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – С. 93-101.

3. Панасюк В. М. Реформування системи бухгалтерського обліку, як умова ефективного управління / В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. – практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 31-33.

4. Панасюк В. М. Проблеми обліку фінансових інструментів за МСФЗ / В. М. Панасюк // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. – 2013. – № 4. – С. 84-97.

5. Ковальчук, Є. К. Облікове відображення якості виробничих запасів [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.] ; гол. ред. З. В. Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 68-70.

6. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки (до 520-річчя публікації першої книги по бухгалтерському обліку) / В. М. Панасюк, Й. Я. Даньків М. Я. Остап’юк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2015. -275 с.

7. Панасюк В. М. Аналіз ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств із використанням економіко-математичного моделювання / В. М. Панасюк, О. М. Черешнюк, Т. В. Лендюк // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: [матеріали XV Міжнародного наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 4–8 липня 2016 року] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка; Національна академія управління ; Міжнародна академія інформатики. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 288–291.

Монографії:

1. Панасюк, В. М. Управління витратами виробництва: Монографія / В. М. Панасюк. Управління витратами виробництва. – Тернопіль: Економічна думка,1999. – 120 с.

2. Панасюк, В. М. Витрати виробництва : управлінський аспект [Текст] : монографія / В. М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 287 с.

3. Панасюк, В. М. Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств / В. М. Панасюк // [колективна монографія]. – Тернопіль: ХАЙ-ТЕК ПРЕС, 2010. – 254 с.

4. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с.

5. Ковальчук, Є. К. Методологічні аспекти витратної політики за умов функціонування інформаційних систем [Текст] / Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-99.

6. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. – Нововолинськ : Формат, 2016. – 214 с.

7. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

8. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 367с.

9. Orming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 235 p.

Дисципліни

1. Бухгалтерський облік

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою є набуття студентами елементарних знань з бухгалтерського обліку; вміння та навичок використовувати облікову інформацію для оптимізації планів, контролю за їх виконанням; для встановлення факторів, що впливають на економічні показники роботи підприємств та підрозділів; для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; для обґрунтування управлінських рішень та удосконалення в цілому системи господарювання. Засвоєння матеріалу передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням спеціальної літератури, активну участь під час лекційних і практичних занять, максимальну зосередженість при виконанні індивідуальних завдань та самостійної роботи. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є: засвоєння студентами теоретичних основ бухгалтерського обліку, основних понять фінансового обліку; правильне оформлення первинних й групувальних документів з обліку; складання регістрів синтетичного й аналітичного обліку; осмислення взаємозв’язку між окремими рахунками в системі обліку; з’ясування економічної суті господарських операцій і процесів; набуття практичних навиків пошуку, накопичення, зберігання, оцінки й використання облікової інформації в повсякденній економічній роботі підприємства; надання необхідної інформації працівникам апарату управління.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

– здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;

– навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;

– здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання та стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

2. Облік і звітність за міжнародними стандартами

Освітній ступінь – бакалавр.

Опис дисципліни. Знання отримані з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» дозволять сучасним бухгалтерам розширити кругозір і одержати спектр облікових знань про діяльність суб’єктів господарювання у відповідності до міжнародних стандартів. Курс призначений для студентів, які в майбутньому працюватимуть головними бухгалтерами, фінансовими аналітиками, керівниками служби контролінгу та внутрішнього аудиту. Метою вивчення дисципліни є засвоєння основних положень міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та процедур переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

В результаті вивчення дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» студенти повинні знати: теоретичні основи функціонування МСФЗ, процес розробки МСБО, статус застосування МСБО; основи побудови та функціонування обліково-аналітичної системи згідно з МСФЗ в цілому та її складових зокрема; порядок складання та подання основної, проміжної та консолідованої фінансової звітності та звітності за сегментами у відповідності до МСФЗ.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти на основі обліково-аналітичних даних здійснювати формування та трансформацію фінансової звітності на основі міжнародних стандартів обліку і звітності.

Вивчення дисципліни забезпечує формування таких компетентностей:

– здатність систематизовувати, обробляти та узагальнювати облікову інформацію для складання фінансової звітності на основі МСБО;

– здійснювати трансформацію фінансових звітів відповідно до МСФЗ;

– здатність належним чином відображати понесені витрати, отримані доходи та обчисленні фінансові результати у фінансовій звітності за МСБО;

– здатність узагальнювати фінансову інформацію в єдину систему інформаційного ресурсу для менеджменту з метою отримання інформації для прийняття управлінських рішень.