Омецінська Ірина Ярославівна

Омецінська Ірина Ярославівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12145, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: i.ometsinska@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=juu3g8wAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Омецінська І.Я. Облік довготермінових зобов’язань / І.Я. Омецінська // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [колект. монографія]. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – С. 243-259.

2. Омецінська І.Я. Порядок розкриття інформації про зобов’язання у балансі / І.Я. Омецінська // Економічний аналіз: зб. наук. праць. / Тернопільський національний економічний університет – 2013. – Том. 14. № 2. – С. 221-226.

3. Баланс як елемент формування інформаційного середовища // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовтня 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 94-95

4. Омецінська І.Я. Інформаційне забезпечення та порядок проведення аналізу зобов’язань / І.Я. Омецінська // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні: монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – С. 276-293.

5. Омецінська І.Я. Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством / І.Я. Омецінська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1619-ometsinska-i-ya-bukhgalterskij-oblik-yak-informatsijna-sistema-dlya-upravlinnya-pidpriemstvom

6. Омецінська І.Я. Облікова інформація: економічна сутність та критерії якості / І.Я. Омецінська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 131-141.

7. Ometsinska I. Y. Role of accounting in social activity of enterprise / I. Y. Ometsinska // Conceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – P. 45-54.

Дисципліни:

1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Освітній ступінь – магістр.

Опис дисципліни. Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної підготовки блоку обов’язкових дисциплін, програма якої складена на основі освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Метою дисципліни є формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. Завданням дисципліни є вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Предметом дисципліни є сукупність теоретичних та практичних аспектів формування облікової інформації для управління підприємством.

Опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни: володіння технікою формування облікової інформації за стадіями облікового процесу для прийняття раціональних економічних та соціальних рішень; здатність правильно оцінювати очікувані витрати, доходи та фінансові результати для прогнозування та прийняття управлінських рішень; здатність управляти та контролювати якість бухгалтерського обліку на підприємстві. Результатом навчання є вміння застосовувати методичний інструментарій бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством