Мужевич Наталія Володимирівна

Мужевич Наталія Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352) 47-50-50*12-301, Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8NExGfQAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Мужевич Н. В. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013.

Публікації:

1. Мужевич Н. В. Нормативно-правове регулювання обліку витрат в будівництві / Н. В. Мужевич // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 96-102.

2. Мужевич Н. В. Удосконалення структури статті калькулювання «Витрати з експлуатації будівельних / Н. В. Мужевич // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 143-145.

3. Мужевич Н. В. Вибір оптимального методу нарахування амортизації на будівельну техніку / Н. В. Мужевич // Економічний аналіз / Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль. – Випуск 6. – 2010. – С. 272-278.

4. Мужевич Н. В. Класифікація витрат на використання будівельної техніки та її оптимізація / Н. В. Мужевич // Сучасні кризові явища в економці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством / Міжнародна наук.-практ. конф. – Луцьк, 2010.

Дисципліни:

1.Бухгалтерський облік

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою курсу є освоєння та володіння усіма прийомами і методами щодо ведення бухгалтерського обліку.

Завданнями курсу є формування у студентів згідно з програмою та робочим планом знань з основних питань наукової методології, методики і техніки ведення бухгалтерського обліку.

Компетентності:

– Розуміння рахунків як інструменту групування фактів за окремими об’єктами обліку;

– Розуміння сутності активів, капітал, зобов’язань та їх видів, доходів, витрат та фінансових результатів;

– Знання структури та складу фінансової звітності підприємства.

2. Фінансовий облік 2

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою дисципліни «Фінансовий облік II» є формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з формування інформації фінансового обліку про наявність та зміни капіталу та зобов’язань підприємства. Освоєння основних облікових категорій, закономірностей їх взаємозв’язків, організації первинного обліку, а саме первинної документації, раціональної організації документообороту, організації синтетичного і аналітичного обліку власного капіталу та зобов’язань підприємства, вивчення структури затрат за економічними елементами, розуміння суті основних процесів фінансового обліку: інвестування, постачання, виробництва та збуту, порядку визначення фінансового результату діяльності підприємства, вивчення способів обробки облікової інформації з допомогою ПЕОМ. Значна увага приділяється новим тенденціям в розвитку обліку та його передовій практиці, що зумовлено переглядом деяких традиційних форм і методів здійснення облікового процесу.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– здатність застосовувати нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері фінансового обліку та іншої професійної діяльності облікового працівника, адаптувати їх до умов змінного середовища;

– вміння використовувати облікову інформацію отриману за результатами ведення фінансового обліку для аналізу, контролю та прогнозування, прийняття оперативних та стратегічних рішень у сфері управління суб’єктами господарювання.