Муравський Володимир Васильович

Муравський Володимир Васильович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: v.muravskyi@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=F7msjOsAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Муравський В.В. Нейронні мережі в автоматизації обліку на підприємстві / В.В. Муравський // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – Вип. 49. – С.156-159.

2. Муравський В.В. Комунікаційні компоненти облікової політики підприємства / В.В. Муравський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – №2 (12). – 2015. – С.112-118.

3. Муравський В.В. Облік і контроль наданих медичних послуг в умовах запровадження електронної картотеки пацієнтів / В.В. Муравський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 3. – С. 9-17.

4. Муравський В.В. Автоматизація калькулювання для оперативного управління конкурентоспроможністю підприємства / В.В. Муравський // Науковий вісник Одеського національного економічного університету – 2016. – №4. – С. 217-231.

5. Муравський В.В. Оцінка в комп’ютерно-комунікаційній формі обліку / В.В. Муравський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 3. – С. 122-130.

6. Muravskyi V. Valuation in the conditions of computer and communication accounting forms / V. Muravskyi // Conceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – pp.35-44.

Дисципліни:

1.Облік в галузях економіки

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення є формування знань з обліку в основних галузях економіки: в сільському господарстві, будівництві, торгівлі і транспорті; набуття досвіду обробки обліково-економічної інформації та використання її в економічній роботі на практиці.

Завдання курсу – використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами особливостей обліку в основних галузях економіки і забезпечити осмислення економічної суті господарських процесів в сільському господарстві, будівництві і торгівлі, сприяння набуттю студентами навиків накопичення, зберігання, використання облікової інформації в економічній роботі підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

Вивчення дисципліни дає уявлення про галузеві особливості ведення обліку у обраних для вивчення сферах економіки, його нормативне забезпечення; виробляє здатність сформувати масив вхідної інформації для ведення первинного та зведеного фінансового обліку та безпосередньо організувати його ведення у транспортних підприємствах, підприємствах будівельної, торгівельної та сільськогосподарської галузей економіки; здатність сформувати звітність про понесенні витрати та отримані доходи від діяльності підприємств, враховуючи специфіку їх діяльності у відповідних галузях економіки.

2. Тренінг з фаху

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Проведення тренінгу зі спеціальних дисциплін є перехідним етапом від теоретичного вивчення фахових дисциплін до практичної підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит». Він дозволяє студентам поєднати в процесі проходження тренінгу знання, одержані при вивченні теоретичних курсів, та набути перших навиків практичної роботи в бухгалтерії, виконувати обліково-аналітичні завдання в комп’ютерному середовищі з використанням типових пакетів прикладних програм.

Дані методичні вказівки та завдання розроблені у відповідності до програми курсу «Тренінг з фаху». Він проводиться у двотижневий термін перед проходженням студентами виробничої практики.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

В результаті проходження тренінгу студенти зобов’язані:

– знати зміст Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, оподаткування;

– засвоїти принципи побудови первинного, аналітичного та синтетичного обліку в умовах автоматизованої обробки інформації;

– вміти формувати первинні документи, облікові регістри в автоматичному режимі;

– вміти виконувати облікові та аналітичні роботи автоматизованим способом;

– вміти приймати, контролювати і проводити бухгалтерську обробку первинної документації та звітності;

– здобути навики виконання функціональних обов’язків працівників облікового апарату, самостійного виконання облікових робіт, складання звітності.

3. Тренінг зі спеціальності

Освітній ступінь – магістр

Опис дисципліни. Основна мета вивчення курсу «Тренінг зі спеціальності» полягає у посиленні практичної спрямованості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». На наскрізному числовому прикладі діяльності підприємства студенти повинні навчитися формувати за допомогою спеціального програмного забезпечення регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, форми податкової звітності, а також форми фінансової звітності, вносити зміни в облік і звітність після дати балансу, давати аналітичну оцінку діяльності підприємства за даними фінансової звітності.

В результаті вивчення дисципліни «Тренінг зі спеціальності» студенти повинні:

– вміти виконувати облікові і аналітичні роботи автоматизованим способом;

– вміти контролювати, проводити бухгалтерську обробку та аналізувати регістри бухгалтерського обліку;

– здобути навики виконання функціональних обов’язків працівників облікового апарату, самостійного виконання облікових робіт, формування податкової та фінансової звітності;

– навчитися узагальнювати облікову інформацію в єдину систему інформаційного ресурсу для прийняття управлінських рішень.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– Здатність застосовувати отримані нові знання та практичні навики для розв’язання комплексних проблем у сфері автоматизації обліку, формування та подання звітності;

– здатність виконувати облікові і аналітичні роботи автоматизованим способом;

– вміння здійснювати коригування звітності після дати балансу.

Зміст уміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями, – вести бухгалтерський облік, формувати та коригувати звітність за допомогою автоматизованої форми обліку, проводити фінансовий аналіз підприємства.

4. Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англійською мовою)

Освітній ступінь – магістр

Опис дисципліни. Метою навчальної дисципліни «Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англійською мовою)» є дослідження системи законодавчих актів, які регулюють банкрутство, санацію та ліквідацію підприємства; вияв кризових явищ в господарській діяльності з метою аналізу неплатоспроможності підприємства; облік процесів, пов’язаних з банкрутством суб’єктів господарювання. Дисципліна «Облік та аналіз неплатоспроможності та банкрутства (англійською мовою)» є вибірковою дисципліною циклу дисциплін за вибором навчального закладу та призначена для студентів, які навчаються за освітньою програмою підготовки магістрів з галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування» магістерської програми «Міжнародний облік».

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– уявлення про кризові явища в діяльності підприємства з метою їх ідентифікації, оцінки впливу на платоспроможність суб’єкта господарювання;

– здатність застосовувати отримані знання при аналізі та обліку неплатоспроможності, що може призвести до кризового стану та банкрутства підприємства;

– вміння здійснювати облік в умовах ліквідації та припинення діяльності підприємства.