Мельничук Інна Василівна

Мельничук Інна Василівна

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній : 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: i.melnychuk@tneu.edu

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NX8zPigAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Волошин І. В. Методичні поради і завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Управлінський облік в будівництві» / З. В. Задорожний, І. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 28с.

2. Волошин І. В. Методичні поради, плани і завдання для практичних (семінарських) занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Облік у галузях економіки» / Р. О. Мельник, І. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 40с.

3. Волошин І. В. Методичні поради і завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / І.Є. Давидович, Н.В. Гудзь, І. В. Волошин, Л.Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 88с.

4. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності : [навчальний посібник] / Я.Д. Крупка, С.В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с.

5.Мельничук І. В. Методичні рекомендації поради і завдання для виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві» / І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 24с.

6. Мельничук І. В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності : [навчальний посібник, рекомендований МОН України] / Я.Д. Крупка, І.В. Мельничук, С.В. Питель. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с.

7. Мельничук І. В. Методичні рекомендації поради і завдання для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / І.В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 24 с.

8.Мельничук І. В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / І.В. Мельничук, Г.П. Журавель, С.В. Питель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 116с.

9. Мельничук І. В. Методичні поради і завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» / І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 32с.

10.Мельничук І. В. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік інвестиційно-інноваційної діяльності» для студентів спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 «Облік і аудит» / І. В. Мельничук, Я.Д. Крупка, С.В. Питель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 64 с.

11.Мельничук І. В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Облік інвестиційно-інноваційної діяльності» для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» / Я.Д. Крупка, О. М. Кундеус, І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 64 с.

12. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності : [навчальний посібник] / Я.Д. Крупка, С.В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2016. – 255 с.

Публікації:

1. Мельничук І. В. Порядок обліку випуску та реалізації текстильної продукції / І.В. Мельничук // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – Вип.17. – С. 222-227.

2.Мельничук І. В. Особливості обліку формування виробничої собівартості продукції / І.В. Мельничук // Формування ринкової економіки в Україні. –Вип. 15. – Ч. 2. – Львів : Львівський нац. університет ім.Ів.Франка, 2005. – С. 470-475.

3. Мельничук І. В. Особливості формування фінансового результату від операційної діяльності / І.В. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. –Хмельницький : ХНЕУ, 2005. – №4. – Ч. 2, Т. 2. – С. 118-120.

4.Мельничук І. В. Облік інноваційних процесів, направлених на розвиток текстильного виробництва / І. В. Мельничук // Галицький економічний вісник – Тернопіль : ТДПУ ім.Пулюя, 2007. – №2 (13). – С. 128-133.

5. Мельничук І. В. Напрями інноваційного розвитку текстильної галузі та їх вплив на організацію обліку / І. В. Мельничук / ХХІ століття: Наука. Технології. Освіта : Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції. – Мукачево, 2007. – С.165-166.

6. Мельничук І. В. Оцінка та інформаційне забезпечення інноваційних проектів і програм у виробництві та збуті продукції / І. В. Мельничук / Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ТНЕУ. – Тернопіль, 2007.– С.137-141.

7. Мельничук І. В. Оцінка і облік інноваційних процесів на підприємстві / І. В. Мельничук / Сучасні тенденції і проблеми розвитку інвестиційно-будівельного комплексу : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 176-177.

8. Мельничук І. В. Напрями освоєння джерел фінансування інноваційної діяльності вітчизняними підприємствами / І. В. Мельничук / Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : Збірник матеріалів П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 53-55.

9.Мельничук І. В. Визначення економічної сутності інновацій як об’єкта обліку і аналізу / І. В. Мельничук // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2008. – Вип.3[19]. – С. 261-264.

10.Мельничук І. В. Методика оцінки інновацій / І. В. Мельничук // Облік і фінанси АПК. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-106.

11.Мельничук І. В. Деякі аспекти обліку інновацій / І. В. Мельничук / Облік, контроль та аналіз у підприємствах і організаціях: теорія, методика, організація : Збірник наукової конференції професорсько-викладацького складу та студентів ТНЕУ (14-15 квітня 2009 р.). – Тернопіль : Принтер-інформ, 2009. – С. 26-29.

12.Мельничук І. В. Основні аспекти обліку інновацій у здійсненні операційної діяльності / І. В. Мельничук // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 200-205.

13.Мельничук І. В. Управлінський облік інноваційної діяльності / І. В. Мельничук / Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : ЛКА, 2011. – С. 282-284.

14.Мельничук І. В. Проблеми розкриття інформації в обліку та звітності в процесі аналізу інноваційної діяльності підприємства / І. В. Мельничук / Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 219-221.

15.Мельничук І. В. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності / І. В. Мельничук // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2013. – № 3 [41]. – С. 320-324.

16.Мельничук І. В. Порядок формування активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності / І. В. Мельничук / Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку: [колективна монографія] / З.-М.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, І.Я. Омецінська та ін.; за наук. ред. проф. З.-М.В. Задорожного, проф. Я.Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 26-33.

17.Мельничук І. В. Оцінка й облік інновацій інтелектуального характеру в процесі випуску та збуту продукції / І. В. Мельничук // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2014. – №1[23]. – С.178-185.

18.Мельничук І. В. Основні принципи формування пасивів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності / І. В. Мельничук / Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – С.84-86.

19.Мельничук І. В. Формування внутрішнього документообігу в процесі створення ефективної системи управління інноваціями / І. В. Мельничук // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2014. – Т. 17. – №2. – С. 160-167.

20.Мельничук І. В. Проблеми та перспективи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності / І. В. Мельничук // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського, 2015. – Вип. 7. – С. 845-848. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-7-2015/15-vipusk-7-veresen-2015-r/1347-melnichuk-i-v-problemi-ta-perspektivi-vdoskonalennya-oblikovo-analitichnogo-zabezpechennya-innovatsijnoji-diyalnosti/

21.Мельничук І. В. Важливі аспекти обліку інвестицій / І. В. Мельничук / Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 151-154.

22. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. – Нововолинськ : Формат, 2016. – 214 с.

23. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

24. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за заг. ред. В. М. Панасюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 367с.

25. Orming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 235 p.

Дисципліни:

1. Бухгалтерський облік

Освітній ступінь – бакалавр.

Опис дисципліни. Метою дисципліни «Бухгалтерський облік» є освоєння та володіння усіма прийомами і методами щодо ведення бухгалтерського обліку як визначальної функції системи управління і менеджменту зокрема. Теорія обліку розкриває його предмет та метод, завдання, що стоять перед ним, загальні принципи його організації в умовах тих, чи інших змін, що відбуваються в економіці України, а фінансовий облік дає можливість сформувати базові знання в розрізі окремих ділянок облікового процесу. Визначальне завдання дисципліни «Бухгалтерський облік» полягає в освоєнні студентами основних облікових категорій, закономірностей їх взаємозв’язків, організації первинного обліку, раціональної організації документообороту, організації синтетичного і аналітичного обліку окремих об’єктів, вивчення способів обробки облікової інформації, складання форм звітності.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік»:

– здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;

– навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;

– здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання та стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

2. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою

Освітній ступінь – магістр.

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою» є отримання теоретичних знань в частині інформаційних технологій обліку, умінь та навичок використання обліково-аналітичної інформації, інтерпретації показників фінансової звітності для оцінки фінансового стану та результатів діяльності підприємства, задля запобігання банкрутства та в процесі розслідування економічних злочинів з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних засад обліково-аналітичного забезпечення управління фінансово-економічною безпекою; освоєння взаємозв’язку між окремими господарськими операціями і процесами та порушенням фінансово-економічної безпеки підприємства; вивчення основних способів застосування бухгалтерських знань в процесі розслідування економічних злочинів; вивчення основних методик щодо оцінки фінансового стану підприємств та виявлення загроз їхній економічній безпеці.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– здатність застосовувати новітні технології та методи формування облікової інформації за стадіями облікового процесу з метою управління фінансово-економічною безпекою підприємства;

– здатність визначати ризики порушення фінансово-економічної безпеки за певними господарськими операціями і процесами.

3. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності

Освітній ступінь – магістр.

Опис дисципліни. Метою дисципліни «Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності» є вивчення організації інвестиційно-інноваційної діяльності на підприємстві, методології обліку витрат на здійснення інноваційних програм, капітальних та фінансових інвестицій, їх ресурсного забезпечення. Програма об’єднує як теоретичні аспекти вивчення інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства, так і практичне застосування елементів обліку інвестиційно-інноваційної діяльності, серед яких чільне місце відводиться обліку джерел утворення інвестицій, методам оцінки інвестицій та інновацій, питанням обліку капітальних та фінансових інвестицій, обліку інноваційних проектів та програм. Зміст і структура дисципліни дає змогу зорієнтувати студентів на освоєння теоретичних знань з дисципліни та набуття практичних навиків з оцінки інвестиційної привабливості окремих проектів підприємств та методології обліку інноваційних процесів, капітальних та фінансових інвестицій, їх ресурсного забезпечення.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– навики з організаційних та методичних підходів в обліку інвестиційно-інноваційної діяльності, оподаткуванні таких операцій;

– здатність проводити оцінку інвестицій та інновацій та визначати напрями та джерела їхнього фінансового забезпечення;

– вміння аналізувати інвестиційну привабливість підприємств та визначати оптимальний варіант інвестиційного проекту на основі порівняльного та коефіцієнтного аналізу звітності.