Крупка Ярослав Дмитрович

Крупка Ярослав Дмитрович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12415 ; (0352)47-50-76, Внутрішній : 12-415.

Кабінет: 2415.

Скринька: ya.krupka@tneu.edu.ua

Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Gf9hF_wAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Облік інвестиційно-інноваційної діяльності» для студентів спеціальності 7.03050901 і 8.03050901 «Облік і аудит» / Укладачі: Я. Д. Крупка, С. В. Питель., І. В. Мельничук. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 64 с.

2. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Облік міжнародних операцій» для студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» / Укладачі Я.Д. Крупка, І.Я. Назарова. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 50 с.

3. Методичні вказівки та завдання для проведення занять з дисципліни «Тренінг з фаху» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності 6.050109 «Облік і аудит» / Укл. Я.Д. Крупка, І.Я. Назарова, В.В. Муравський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 78 с.

4. Методичні поради та завдання для проведення занять з дисципліни «Тренінг зі спеціальності» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.03050901, 8.03050901 спеціальності «Облік і аудит» / Укл. Я.Д. Крупка , І.Я.Назарова. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 17 с.

Публікації:

1. Крупка Я. Д. Облікове забезпечення лізингового інвестування: вітчизняний та зарубіжний аспекти / Я. Д. Крупка // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економіка». – 2014. – № 1 (67). – С. 178 -184.

2. Крупка Я. Д. Інвестиційні властивості капіталу в теорії бухгалтерського обліку / Я. Д. Крупка, Й. Даньків, М. Остапюк, О. Гетьман // Науковий вісник УжНУ, серія «Економіка». – Випуск 3 (44). – Ужгород: УНА, 2014. – С. 124-132.

3. Крупка Я. Д. Estimation of investment attiractiven essenterprisesin Ukraine / Я. Д. Крупка, В. І. Бачинський //Zeszyty Naukowe Malopolskiey Wyszyey Szkoly Ekonomiczney w Tarnowie. – Tarnow, Polska, – 2014. – Vol. 25. – Tom 2. – S. 117-125.

4. Крупка Я. Д. Інвестиційні властивості капіталу в теорії бухгалтерського обліку / Я. Д. Крупка, Й. Даньків, М. Остап’юк, О. Гетьман// Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – №11. – С.56-72

5. Крупка Я. Д. Методи оцінки майна та інвестицій в обліку й звітності / Я. Д. Крупка // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2015. – №1. – С.76-83.

6. Крупка Я.Д. Про обліково-інформаційне забезпечення інвестицій в об’єкти туристичної галузі / Я.Д. Крупка // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економіка». – Житомир: ЖДТУ. – 2015. – №2(72). – С.276 -282.

7. Крупка Я. Д. Консолідована звітність у постіндустріальній економіці / Я.Д. Крупка // Економічний аналіз. Збірник наукових праць ТНЕУ. –Том 22, – № 1.–Тернопіль: –2015. – С.89-95.

8. Крупка Я.Д. Оцінка майна та інвестицій в системі бухгалтерського обліку: світовий досвід та вітчизняна практика / Я. Д. Крупка // Концепції розвитку бухгалтерського обліку: монографія / З.В. Задорожний, Я.Д.Крупка, Н.В. Починок; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С.

9. Крупка Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності: навч посібник / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль: В-во «Крок», 2016. – 255 с.

10. Крупка Я.Д. Облік міжнародних операцій: навч. посібник / Я.Д. Крупка, І.Я. Назарова. – Тернопіль: В-во «Крок», 2016. – 215 с.

11. Крупка Я.Д. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посібник / Я.Д.Крупка, М.Б. Кулинич, А.Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа-Друк. – 2016. – 452 с.

12. Крупка Я.Д. Балансове узагальнення та звітність підприємств в період реорганізаційних перетворень / Я.Д.Крупка, І.Я. Назарова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2016. – №1 (5). – С.108-114.

13. Крупка Я.Д. Історія становлення лідера: монографія / В.М. Панасюк, Я.Д.Крупка, Н.М.Хорунжак та ін. – Нововолинськ: Формат. – 2016. – 212 с.

14. Фінансовий облік: підруч. – 4-ге вид., допов. і перероблене / З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Я. Д. Крупка, Н.Я. Микитюк, Н.В. Починок, Р. В. Романів. – Тернопіль.: Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 450 с.

15. Krupka Y.D. Investment climate in Ukraine and attractiveness of enterprises / Z-M. W. Zadorochnіy, Y.D. Krupka //Conceptual approach to Reforming of the national accounting system: monograph. / Kindle Publishing, Box 81226 Sefttle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 236 p.

Дисципліни:

1. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності.

Освітній ступень: магіст

Опис дисципліни. «Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності» передбачає вивчення організації інвестиційно-інноваційної діяльності на підприємстві, методології обліку витрат на здійснення інноваційних програм, капітальних та фінансових інвестицій. Вона також дозволяє ознайомитися з системою ресурсного забезпечення інвестицій та інновацій, оподаткуванням такої діяльності. Освоєння даного курсу дозволить студентам, фахівцям з практики глибше орієнтуватися в процесах інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, реалізації інвестиційних проектів. Дисципліна націлена на вивчення порядку ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, формування обліково-аналітичної інформації та її використання в управлінні.

Компетенції, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– навики з організаційних та методичних підходів в обліку інвестиційно-інноваційної діяльності, оподаткуванні таких операцій;

– здатність проводити оцінку інвестицій та інновацій та визначати напрями та джерела їхнього фінансового забезпечення;

– вміння аналізувати інвестиційну привабливість підприємств та визначати оптимальний варіант інвестиційного проекту на основі порівняльного та коефіцієнтного аналізу звітності.

2. Теорії і концепції бухгалтерського обліку.

Освітньо-науковий рівень: доктор філософії.

Опис дисципліни. «Теорії і концепції бухгалтерського обліку» передбачає формування у аспірантів системи знань з теорії бухгалтерського обліку, вивчення принципів і концепцій щодо ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та іншої звітності. Вона дає можливість зорієнтувати аспірантів на найбільш повне освоєння теоретичних питань розвитку теорій та концепцій бухгалтерського обліку, а також пошуку подальших напрямів вдосконалення обліково-аналітичної роботи. Дисципліна націлена на вивчення історичних передумов та принципів формування загальносвітових та вітчизняних теорій і концепцій бухгалтерського обліку.

Компетенції, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

• Здатність здійснювати теоретичне обґрунтування основних теорій та концепцій бухгалтерського обліку, вміння давати їм аналітичну оцінку та визначати перспективи подальшого розвитку;

• Здатність визначати найбільш ефективні напрями облікової роботи, формувати облікову політику підприємств, вносити свої пропозиції щодо удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку;

• Вміння складати плани розвитку бухгалтерського обліку з метою забезпечення користувачі правдивою та оперативною інформацією про діяльність підприємства, аналізувати її та розробляти пропозиції щодо вдосконалення управління на базі обліково-аналітичної інформації.

3.Облік міжнародних операцій.

Освітньо-науковий рівень: доктор філософії.

Опис дисципліни. «Облік міжнародних операцій» передбачає формування у аспірантів системи знань про облік міжнародних операцій на підприємстві, вивчення принципів і правил ведення обліку та оподаткування господарських процесів, пов’язаних з виконанням міжнародних договорів, здійсненням валютних операцій, реалізацією іноземних інвестиційних проектів і програм. ЇЇ освоєння дає можливість зорієнтувати аспірантів на найбільш повне освоєння теоретичних питань і набуття практичних навиків, а також пошуку подальших напрямів вдосконалення обліково-аналітичної роботи. Дисципліна націлена на вивчення порядку ведення бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з виконання міжнародних договорів з експорту, імпорту, залучення іноземних інвестицій, формування за ними обліково-аналітичної інформації та її використання в управлінні.

Компетенції, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

• Здатність здійснювати документальне оформлення з експортно-імпортних та валютних операцій, вміння аналізувати їх;

• Здатність вести аналітичний і синтетичний облік і оподаткування міжнародних операцій, іноземних та спільних інвестицій з участю іноземних партнерів, вміння знаходити слабкі місця та вносити свої пропозиції;

• Вміння складати фінансову та податкову звітність про здійсненні ЗЕД підприємствами України, аналізувати її та розробляти пропозиції щодо вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю.