Денчук Павло Никифорович

Денчук Павло Никифорович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: p.denchuk@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fWQ8AEsAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Денчук П.Н. Технологія бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу / М.Я, Остапюк, М.Р. Лучко. – Тернопіль: Джура, 1998.- 100с.

2. Денчук П.Н. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.

3. Денчук П.Н. Організація, облік, звітність та оподаткуваня малого бізнесу / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель. – Тернопіль : Астон, 2002. – 222 с.

4. Денчук П.Н. Стандартизація обліку: навч.посіб. / Фаріон І.Д., Рожелюк В.М., Денчук П.Н., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. / СМП «Тайп», 2010.

5. Денчук П.Н. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.

6. Денчук П.Н. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / П. Н. Денчук, Н. В. Гудзь, Р. В. Романів. – Тернопіль:ТАЙП, 2012. – 420 с.

7. Денчук П.Н. Фінансовий облік: підруч. – 2-ге вид., допов. і перероблене / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – К.: Кондор, 2012. – 567 с.

8. Денчук П.Н. Методичні поради і завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 3-го курсу денної форми навчання / Укладачі: Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль, 2013. – 110 с.

9. Денчук П.Н. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.] – 3-е вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 418 с.

10. Денчук П.Н. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплін «Фінансовий облік I» та «Фінансовий облік II» для студентів напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укладачі: Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н.В. Починок, Р.В. Романів. – Тернопіль, 2015. – 142с.

10. Денчук П.Н. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Р.В. Романів, Н.В. Гудзь, П.Н. Денчук (гриф МОНМ та СУ Лист №1/11-20109 від 27.12.2012р.) – К.:ЦУЛ, 2015р. – 425 c.

11. Денчук П.Н. Фінансовий облік: підруч. – 4-ге вид., допов. і перероблене / З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Я. Д. Крупка, Н.Я. Микитюк, Н.В. Починок, Р. В. Романів. – Тернопіль.: Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 450 с.

Публікації:

1. Денчук П. Н. Організаційно-інформаційні особливості автоматизації бухгалтерського обліку / П. Н. Денчук // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 6. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 56-60

2. Денчук П. Н. Проблеми узгодженості вітчизняної системи обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності / П. Н. Денчук, В. М. Рожелюк // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики» (14 травня 2010 р).

3. Денчук П. Н. Система автоматизації облікових процесів на сучасному підприємстві / П. Н. Денчук // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 12-15.

4. Денчук П. Н. Облікова політика як фундамент організації облікового процесу / П. Н. Денчук // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференція (Київ, 15 березня 2012 р.). – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т. – С. 133-135.

5. Денчук П.Н. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства / П. Н. Денчук // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013. – № 1 (18). – С. 270-274.

6. Денчук П. Н. Організація документообігу як основного інструмента функціонування ефективної системи комунікації на переробному підприємстві / П. Н. Денчук, В. М. Рожелюк // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. –2014. – № 2 (24). – С. 114-121.

7. Денчук П.Н. Робочий план рахунків: підходи до побудови / П.Н. Денчук, В.М.Рожелюк // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріли III міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 жовтня 2014р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. -294с. – С. 52-53.

8. Денчук П.Н. Роль бухгалтерської професії у забезпеченні ефективної системи менеджменту переробного підприємства / П.Н. Денчук, В.М.Рожелюк // Збірник тез XII міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соці-альний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації» (26-27 березня 2015р.). – Тернопіль, Астон, 2015 – 320c. – С. 299-301.

9. Denchuk P. Die rolle von berechnungsinforma-tionen im managementsystem einer unternehmung in der marktwirtschaft / P.Denchuk V. Rozheluk // The international Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “EVERETHING IN NAME OF SCIENSE”, professional scientific publication, Zurich (Switzerland) 2015. – Vol-2, p.256. – P.114-117.

10. Денчук П.Н. Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерського обліку / П.Н.Денчук // Збірник тез IV міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (11 травня 2016р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2016 – 432c. – С.90-92.

11. Денчук П.Н. Історичні передумови генезису управлінського обліку та його есенція в Україні / П.Н. Денчук, В.М.Рожелюк //Науковий журнал «Бізнес-інформ». 2016. – №11. – С.331-338.

Монографії:

1. Денчук, П. Н. Сутність, оцінка та відображення в обліку інтелектуального капіталу [Текст] / П.Н. Денчук// Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294с. – С. 234-242.

2. Денчук П.Н. Робочий план рахунків: підходи до побудови при автоматизації обліку [Текст] / П.Н. Денчук//Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні: моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.]; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.- С.60-69.

3. Денчук П.Н. Accountiong information as an orderes systems of artificially created indicators / П.Н. Денчук // Conceptual approach to reforming of the national accounting system: Monograph. Z.-M. V. Zadorozhnyi, Doctor of Economic Sciences, Professor, [Et al.]. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 2017. – 235 p. – P. 23-44.

Дисципліни:

1. Фінансовий облік 2

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою дисципліни «Фінансовий облік II» є формування системи теоретичних знань та набуття практичних навичок з формування інформації фінансового обліку про наявність та зміни капіталу та зобов’язань підприємства. Освоєння основних облікових категорій, закономірностей їх взаємозв’язків, організації первинного обліку, а саме первинної документації, раціональної організації документообороту, організації синтетичного і аналітичного обліку власного капіталу та зобов’язань підприємства, вивчення структури затрат за економічними елементами, розуміння суті основних процесів фінансового обліку: інвестування, постачання, виробництва та збуту, порядку визначення фінансового результату діяльності підприємства, вивчення способів обробки облікової інформації з допомогою ПЕОМ. Значна увага приділяється новим тенденціям в розвитку обліку та його передовій практиці, що зумовлено переглядом деяких традиційних форм і методів здійснення облікового процесу.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– здатність застосовувати нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері фінансового обліку та іншої професійної діяльності облікового працівника, адаптувати їх до умов змінного середовища;

– вміння використовувати облікову інформацію отриману за результатами ведення фінансового обліку для аналізу, контролю та прогнозування, прийняття оперативних та стратегічних рішень у сфері управління суб’єктами господарювання.

2. Облік господарських процесів підприємства

Освітній ступінь – магістр/спеціаліст

Опис дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності» є вивчення системи законодавчих актів, що регулюють питання обліку підприємницької діяльності; набуття досвіду використання нормативно-правової бази для формування достовірної обліково-економічної інформації про підприємницьку діяльність та використання її у практичній роботі. Завдання курсу – вивчення основних питань з нормативно-правового забезпечення обліку підприємницької діяльності для формування у студентів цілісної системи теоретичних знань про ведення підприємницької діяльності та обліку її процесів.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:

– сучасні уявлення про не заборонені державою види підприємницької діяльності з умінням скористатися нормами Цивільного та Господарського кодексів при заснуванні та веденні власної справи;

– здатність застосовувати ці знання при веденні бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей діяльності підприємства та технології оброблення інформації;

– здатність здійснювати діагностичні процедури ведення обліку з моменту первинної реєстрації підприємства, уміти організувати поточну роботу бухгалтерської служби, розробляти облікову політику підприємства, планувати стратегічні рішення з питань основної та фінансової діяльності підприємства, застосовувати норми міжнародного законодавства та міжнародних стандартів щодо обліку припинення діяльності, а також провести облікове відображення ліквідації (припинення діяльності) підприємства за власним бажанням та у примусовому порядку.