Журавель Григорій Павлович

Журавель Григорій Павлович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дійсний член Академії економічних наук України

Заслужений працівник народної освіти України

Почесний професор Тернопільського національного економічного університету

Телефон: (0352)47-50-56, Внутрішній : 12-201, 12-301.

Кабінет: 2219, 2411.

Скринька: zhur@tneu.edu.ua

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YQDmDJYAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Журавель, Г. Освітньо-професійні програми: досвід, проблеми інтегрування у світовий освітній простір / Г. Журавель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 8-2. – С. 156-159.

2. Журавель Г. П. Про особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів / Г. Журавель // Науково-методичний вісник «Проблеми освіти». Науковометодичний центр вищої освіти, 2003.- Випуск 31. – С. 48-54.

3. Журавель, Г. Організаційні засади реформування навчального процесу у вищій школі / Григорій Журавель // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 65-67.

4. Журавель, Г. П. Передумови створення інтелектуальної системи обліку /Г. П. Журавель //Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– С. 25-26.

5. Журавель, Г. Від відділення до університету: формула успіху: [До 40-річчя Тернопільського державного економічного університету] / Г. Журавель // Свобода. – 2006. – 5 квіт. (№ 28). – С. 4.

6. Журавель, Г. Поступ “української ініціативи”: [Про програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва] / Г. Журавель, В. Сторожук // Академія. – 2004. – 23листоп. (№ 37-43). – С. 6-7.

7. Журавель Г. П. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір /Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5-1.– С. 341-348.

8. Журавель Г. П. Підсумки і перспективи розвитку і зближення вітчизняної системи освіти з європейською / Г. Журавель // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород: ЗакДУ. – 2011. – Вип. 3(22).-Ч.1. – С. 175-181.

9. Журавель Г. П. Болонська декларація: шляхи реалізації / Г. П. Журавель, М.І. Шинкарик // Вісник ТНЕУ. – №5-1. – 2011. – С. 61-66.

10. Журавель Г. П. Болонський процес і Україна / Г. П. Журавель // Міжнародний науковий вісник. – Ужгород: ЗакДУ. – 2012. – Вип. 4(23).–Ч.1. – С. 285-292.

11. Журавель Г. П. Глобалізаційні процеси в освіті: проблеми інтеграції / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Вісник ТНЕУ. – №5-2. – 2012.- С. 94-101.

12. Журавель Г.П. Важливі чинники якісної підготовки економістів / Г. П. Журавель // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. – практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 20-24.

13. Журавель, Г. Пріоритети розвитку вищої освіти України в умовах глобалізації економіки / Григорій Журавель, Микола Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1.– С. 214-220.

14. Журавель Г. П. Проблеми входження у європейський освітньо-інформаційний простір / Г. П. Журавель, М. І. Шинкарик // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовтня 2014 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 294 с. – С. 151-153.

15. Журавель Г. П. До питання формування, використання і обліку власних фінансових ресурсів для інноваційного розвитку / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20 річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ, 16-17 жовтня 2015 р. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 350 с. – С. 144-146.

16. Журавель Г. П. Проблеми оцінки і обліку необоротних активів / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХ1-му столітті: тези виступів Міжнар. наук.–практ. конф. – Житомир, 6-7 листопада 2015 р. Вид. О. О. Євенок, 2015. – 316 с. – С. 115-116.

17. Журавель Г. П. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 1-9 листопада 2015 р. – Будапешт-Прага-Київ, 2015. – 353 с. – С. 218-221.

18. Журавель Г. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпечного розвитку економіки / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.) : тези доповідей. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 248 с. – С. 201-203.

19. Журавель Г. П. Формування механізму інноваційного розвитку економіки / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі (Словатчина, м. Кошице, 14-15 лютого 2016 року) : Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції, м. Кошице, 2016. – 528 с. – С. 269-273.

20. Журавель Г. П. Про методологічні засади облікової політики / Г. П. Журавель // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV міжнар. наук. – практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 432 с. – С. 102-104.

21. Журавель Г. П. Реструктуризація економіки – важлива передумова її інноваційного розвитку / Г. П. Журавель, Ю. Г. Журавель // Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та практичні аспекти (м. Одеса, 19-20 травня 2016 року) : матеріали II міжнародної конференції. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2016. – 337 с. – С. 14-18.

Монографії:

1. Хомин, П. Я. Облік витрат і закриття рахунків у системі забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 185 с.

2. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.

3. Журавель, Г. П. Теорії бухгалтерського обліку : студії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 400 с.

4. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

Підручники і посібники:

1. Журавель Г. П. Бухгалтерський облік: основи методології та організації. Підручник / Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник //. Тернопіль, 1997. – 266 с.

2. Журавель Г. П. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Підручник для вузів. Видання 2-ге, перероб. і доп. / Г. П. Журавель, М. С. Пушкар, Ю. Я. Литвин, В. Г. Мельник //. Тернопіль, 1998. – 269 с.

3. Журавель Г. П. Збірник задач із бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Г. П. Журавель, Є. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк //. Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 64 с.

4. Журавель Г. П. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник / Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка, М. С. Палюх, Л. О. Гуцайлюк, Т. І. Фаріон //. Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 449 с.

5. Гарасим, П. М. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 736 с.

6. Гарасим, П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 522 с.

7. Крисоватий, А. І. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : навч. посіб. / А. І Крисоватий, Я. В. Мех, Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка. – К. : НМК ВО, 1991. – 247 с.

8. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель [та ін.]. – К. : «Професіонал», 2005. – 485 с.

9. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] /О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 176 с.

10. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.

11. Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст] : Навч. посіб. / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 656 с.

12. Гарасим, П. М. Курс управлінського обліку [Текст] : Навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 314 с.

13. Гарасим, П. М. Курс фінансового обліку [Текст] : Навчальний посібник / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.

14. Гарасим, П. М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2006. – 413 с.

15. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П.Я. Хомина. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.

16. Гарасим, П. М. Опорний конспект з методології та методики наукових досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 441 с.

17. Журавель, Г. П. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель. – К. : ІСД, 1995. – 191 с.

18. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / Г. П. Журавель, Е. К. Ковальчук, Н. Я. Микитюк, В. М. Панасюк. – К. : Економічна думка, 1999. – 155 с.

19. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.

20. Гарасим, П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 448 с.

21. Журавель, Г. П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с.

22. Гарасим, П. М. Курс фінансового обліку [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.

23. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.

24. Гомотюк, О. Є. Університетська студентська наука та її місце в освітньому процесі у контексті Болонської декларації [Текст] / О. Є. Гомотюк, Г. П. Журавель, Є. В. Паньків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.

25. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.

26. Журавель Г. П. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальностей 6.030601 „Менеджмент”, 6.030503 „Міжнародна економіка” денної форми навчання / Г. П. Журавель, С. В. Питель. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010.

27. Журавель Г. П. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальностей 6.030601 „Менеджмент”, 6.030503 „Міжнародна економіка” заочної форми навчання / Г. П. Журавель, С. В. Питель. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010.

28. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.

Дисципліни:

1. Бухгалтерський облік.

Освітній ступінь – бакалавр.

Опис дисципліни. Метою дисципліни «Бухгалтерський облік» є освоєння та володіння усіма прийомами і методами щодо ведення бухгалтерського обліку як визначальної функції системи управління і менеджменту зокрема. Теорія обліку розкриває його предмет та метод, завдання, що стоять перед ним, загальні принципи його організації в умовах тих, чи інших змін, що відбуваються в економіці України, а фінансовий облік дає можливість сформувати базові знання в розрізі окремих ділянок облікового процесу. Визначальне завдання дисципліни «Бухгалтерський облік» полягає в освоєнні студентами основних облікових категорій, закономірностей їх взаємозв’язків, організації первинного обліку, раціональної організації документообороту, організації синтетичного і аналітичного обліку окремих об’єктів, вивчення способів обробки облікової інформації, складання форм звітності.

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік»:

– здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;

– навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;

– здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання та стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.

2.Облік в галузях економіки.

Освітній ступінь – бакалавр.

Опис дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є формування знань з обліку в основних галузях економіки: в сільському господарстві, будівництві, торгівлі і транспорті; набуття досвіду обробки обліково-економічної інформації та використання її в економічній роботі на практиці.

Завдання курсу – використати можливості навчального процесу для засвоєння студентами особливостей обліку в основних галузях економіки і забезпечити осмислення економічної суті господарських процесів в сільському господарстві, будівництві і торгівлі, сприяння набуттю студентами навиків накопичення, зберігання, використання облікової інформації в економічній роботі підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

Вивчення дисципліни дає уявлення про галузеві особливості ведення обліку у обраних для вивчення сферах економіки, його нормативне забезпечення; виробляє здатність сформувати масив вхідної інформації для ведення первинного та зведеного фінансового обліку та безпосередньо організувати його ведення у транспортних підприємствах, підприємствах будівельної, торгівельної та сільськогосподарської галузей економіки; здатність сформувати звітність про понесенні витрати та отримані доходи від діяльності підприємств, враховуючи специфіку їх діяльності у відповідних галузях економіки.

3.Облік і аудит;

– здатність застосовувати основні принципи бухгалтерського обліку;

– здатність вести бухгалтерський облік підприємства в рамках чинного нормативно-правового забезпечення, в тому числі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

– здатність спостерігати, виявляти, реєструвати, узагальнювати та зберігати інформацію про окремі факти господарської діяльності за допомогою елементів методу бухгалтерського обліку (документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність);

– володіння технікою складання фінансової звітності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;

– володіння методикою здійснення аудиту та здатність проводити аудиторську перевірку.