Римар Галина Адамівна

Римар Галина Адамівна

Посада: старший викладач кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76. Внутрішній: 12-301.

Кабінет: 2411

Скринька: rimar1709@mail.ru

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e7sJSeAAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Римар Г. А. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В. А. Дерій, Г. А. Римар. –Тернопіль, ТНЕУ, 2012. – 120 с.

2. Римар Г. А. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013.

Публікації:

1. Римар Г. А. Ціноутворення в Україні: стан та перспективи розвитку / Г. А. Римар // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – Випуск 1 (22). – С. 302-307.

2. Римар Г. А. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат у будівництві / Г. А. Римар // Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту: збірн. тез за матеріалами І міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 трав. 2012 р., Житомир – Севастополь – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 264 с.

3. Римар Г. А. Особливості ціноутворення в будівництві / Г. А. Римар // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 164-166.

Дисципліни

1. Бухгалтерський облік

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Метою дисципліни є набуття студентами елементарних знань з бухгалтерського обліку; вміння та навичок використовувати облікову інформацію для оптимізації планів, контролю за їх виконанням; для встановлення факторів, що впливають на економічні показники роботи підприємств та підрозділів; для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; для обґрунтування управлінських рішень та удосконалення в цілому системи господарювання. Засвоєння матеріалу передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням спеціальної літератури, активну участь під час лекційних і практичних занять, максимальну зосередженість при виконанні індивідуальних завдань та самостійної роботи. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є: засвоєння студентами теоретичних основ бухгалтерського обліку, основних понять фінансового обліку; правильне оформлення первинних й групувальних документів з обліку; складання регістрів синтетичного й аналітичного обліку; осмислення взаємозв’язку між окремими рахунками в системі обліку; з’ясування економічної суті господарських операцій і процесів; набуття практичних навиків пошуку, накопичення, зберігання, оцінки й використання облікової інформації в повсякденній економічній роботі підприємства; надання необхідної інформації працівникам апарату управління.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

– здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;

– навички використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів;

– здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання та стану функціональних підсистем підприємств, організацій та установ.