Питель Святослав Васильович

Питель Святослав Васильович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон: (0352)47-58-50 , Внутрішній : 10-047.

Кабінет: 11204.

Скринька: swpytel@gmail.com

Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1VJHlHsAAAAJ&hl=uk

Навчально-методичні матеріали:

1. Питель С. В. Технологія облікового процесу: навч. посіб. / С. В. Питель, В. Я. Фаріон. – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2012. – 192 с.

2. Питель С. В. Завдання та методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / В. М. Панасюк, С. В. Питель, Н. В. Мужевич, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013.

3. Питель С. В. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль: СМП ТАЙП, 2011. – 120 с.

Публікації:

1. Питель С. В. Облік витрат на впровадження сучасних інформаційних технологій // С. В. Питель, В. В. Муравський // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІ між нар. наук. – практ. конф., 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 270 с. – С. 45-47.

2. Питель С. В. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональних особливостей / С. В. Питель, Б. О. Язлюк, А. В. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.

3. Питель С. В. Облікова політика як інструмент податкового планування / Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 6. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 138-140.

4. Питель С. В. Вдосконалення обліку і оцінки основних засобів / С. В. Питель, Н. М. Підлужна // Збірник тез доповідей за матеріалами наукової конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, здобувачів наукового ступеня «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах економічної нестабільності». Секція 4. Методологічні проблеми та шляхи удосконалення системи обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні» 14 квітня 2010 р. – С. 43-48.