Дерій Василь Антонович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Телефон: (0352)47-50-50*12757, (0352)47-50-50*12301, (0352)47-50-76

Внутрішні: 12-757, 12-301

Кабінет: 2403, 2411

Скринька: deriy_vasyl@tneu.edu.ua, vasylderij@gmail.com

Сторінка в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Kqow0V8AAAAJ&hl=uk

Коло наукових та практичних інтересів: теорія й організація обліку, звітності, аналізу і контролю; економічна експертиза та аудит підприємств; методологія наукових досліджень з обліку й оподаткування; історія розвитку обліку, звітності, аналізу таконтролю в Україні і світі.

Навчально-методичні матеріали

1.Дерій В. А. Облік, контроль і аналіз в умовах ринкових відносин: навч. посіб. / Я. В. Мех, Н. В. Сумкіна, В. А. Дерій. – К.: НМК ВО, 1992.– 122 с.

2.Дерій В. А. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: підруч. для вузів / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. М. Олійник, В. С. Совінський, М. С. Палюх, В. А. Дерій; за ред. Литвина Ю.Я. – 2-е вид. перероб. і доп. – Тернопіль: Чарівниця, 1995. – 824 с.

3.Дерій В. А. Контроль і ревізія в сільському господарстві: курс лекцій / В. А. Дерій. – Тернопіль: Джура, 2002. – 64 с.

4.Дерій В. А. Державний фінансовий контроль: навч.посіб. [для студ. вищ. навч. зал.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий.– К: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/456

5.Дерій В. А. Основи наукових досліджень: навч.посіб. / В. А. Дерій, Г. А. Римар. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 127 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/607

Наукові фахові статті

1. Дерій В. А. Форми (системи) обліку та відображення в них витрат і доходів підприємства / В. А. Дерій //Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 1 (16). – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 37-46. – Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19428

2. Дерій В.А. Запозичені (зарубіжні) методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їхнє використання в Україні / В.А.Дерій // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2010.– Вип. 33. – 260 с. – (Серія економічна). – С. 84-91. –– Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1801

3. Дерій В.А. Теоретичні засади здійснення витрат і отримання доходів підприємств в конкурентоздатному середовищі / В.А.Дерій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнар. зб. наук. праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Вип. 3 (18). – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 93-101. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19427

4.Дерій В. А. Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію та інформацію / В. А. Дерій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Науковий журнал (Фахове видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2014.– № 3 (69). – С. 50 – 57. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17521

5.Дерій В. А. Облікові та аналітичні компоненти не фінансової звітності та їх роль в економічній системі / В. А. Дерій // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. Журнал науково-виробничого та навчального спрямування (Фахове видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2014.– Вип. 2 (88). – С. 95 – 103. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17309

6.Дерій В. А. Облік, контроль і аналіз в системі управління біологічними активами / В. А. Дерій // Регіональна бізнес-економіка та управління. Збірник наукових праць Вінницького фінансово-економічногоуніверситету (Фахове видання). – 2014.– № 4 (44). – С. 144 – 149. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18802

7.Дерій В. А. Теорія аналізу затрат на виробництво і собівартості продукції (робіт, послуг) / В. А. Дерій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Економічні науки. Науковий фаховий журнал (м. Луцьк) (Фахове видання). – 2014. –– № 10 (287). – С.153 – 159. – Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19300

8.Дерій В. А. Економічні показники витрат підприємства та собівартості продукції в обліку, статистиці й аналізі / В. А. Дерій, С. Ю. Попіна // Облік і фінанси. Науково-виробничий журнал (м. Київ) (Фахове видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2015. – № 2 (68). – С.15 – 21. – Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18800

9.Дерій В. А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку / В. А. Дерій // Економічний аналіз: зб. наукових праць каф. аудиту, ревізії та аналізу Тернопільського національного економічного університету (Фахове видання, що включене до міжнародних наукометричних баз). – 2015.– Т. 19. – № 2. – С. 193 – 200. – Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19091

10.Дерій В. А. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва / В. А. Дерій, Т. Г. Камінська // Проблеми економіки. Міжнародний наук. реценз. журнал із відкритим доступом. – Х.: Вид. дім «Інжек». – 2015. – № 3. – С.258-266. – Режим доступу:http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/17208

11.Дерій В. А. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / В. А. Дерій, С. І. Саченко, Л. А. Бабій // Бухг. облік і аудит. Науково-практичний журнал (м. Київ). (Фахове видання). – 2016. – № 5. – С. 17 – 26. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13196

12.Дерій В. А. Економічна експертиза діяльності підприємств/ В. А. Дерій, Д. І. Дема // Економіка та суспільство (Фахове електронне видання Мукачівського державного університету, що включене до міжнародних наукометричних баз (IndexCopernicus (ICV 2015:35.93)). – Вип. № 11. – Мукачево, 2017. – Режим доступу:

http://economyandsociety.in.ua /index.php/journal-11

Монографії

1.Дерій В. А. Формування ринкових відносин в сільськогосподарському виробництві / Н. В.Сумкіна, В. А.Дерій // Шляхи розвитку підприємництва в умовах ринку: моногр. – Тернопіль: Збруч, 1992. – 185 c. – С. 43-57.

2.Дерій В. А. Проблеми виходу з кризи і переходу до ринку аграрного сектора економіки / Н. В. Сумкіна, В. А. Дерій // Організаційно-економічний механізм формування ринку в регіоні: колективна монографія. – Тернопіль: ВО “Оріон”, 1993. – 158 c. – С. 62-70.

3.Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю: моногр. / В. А. Дерій. – Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. – 272 с.

4.Дерій В. А. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат : моногр. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Козаченко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 240 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2081

5.Дерій В. А. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак, З. В. Гуцайлюк, З.-М. В. Задорожний, В. А. Дерій [та ін.]; за заг. ред. В. М. Панасюк. – Нововолинськ : Формат, 2016. – 214 с.– Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8407

6.Дерій В. А. Економічний аналіз: теорія і практика // Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: моногр. / В. А. Дерій, І. Д. Голяш, М. Т. Щирба, С. І. Саченко, І. В. Спільник, О. М. Загородна, Я. І. Костецький, В. З. Семанюк, В. М. Серединська, Р. В. Ціщик, Л. П. Матійчук та ін.; за ред. д.е.н., проф. В. А. Дерія.– Тернопіль: Крок, 2016. – С. 222 – 238. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13523